disclaimer

ITP Groep is een handelsnaam van KCS Marketing en in die hoedanigheid geldt onderstaande disclaimer

Informatie
KCS Marketing besteedt de uiterste zorg aan de samenstelling van haar website. Het is toch mogelijk dat de inhoud van deze site onvolledig, verouderd of niet correct is. De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. KCS Marketing kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie.

Link naar andere sites
Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot internetsites die door derden worden onderhouden. KCS Marketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en kan ook niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites.

Copyright
Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook (teksten, formulieren, afbeeldingen, kaarten, geluids- en videofragmenten etc.) is eigendom van KCS Marketing, behalve als dit anders is vermeld. U mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Als u citeert, dan met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming van KCS Marketing worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd.

agv

De ITP Groep, met correspondentieadres te Amstelhoek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weer gegeven in deze privancy verklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
De ITP Groep verwerkt zo nodig uw persoonsgegevens op basis van deelname aan trainingen/workshops/crisissimulaties, coaching en nieuwsbrieven van de ITP Groep.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummers
  • E-mailadres

Hieronder vallen tevens foto’s en/of videomateriaal, die tijdens opleidingsdagen, trainingen, workshops, crisissimulaties en andere door de ITP Groep georganiseerde activiteiten worden gemaakt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

De ITP Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Namen + telefoonnummers van deelnemers aan crisissimulaties, die tijdens de oefeningen rechtstreeks worden gebeld vanuit een regie-team. Deze gegevens worden in principe binnen twee weken na de crisisoefening verwijderd.
  • Contactpersonen bij opdrachtgevers om te kunnen bellen of e-mailen.
  • Verzenden van nieuwsbrieven aan deze contactpersonen, of uit te nodigen voor activiteiten en/of afspraken te maken.
  • Foto’s of videomateriaal wordt alleen verstuurd naar de contactpersoon van de opdrachtgever van de crisisoefening.
  • Indien de ITP Groep foto- of videomateriaal van medewerkers van opdrachtgevers voor eigen publiciteit wil gebruiken, dient daar een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever voor te zijn.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
De ITP Groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo lang contactpersonen bij opdrachtgevers en geïnteresseerden aangeven nieuwsbrieven e.d. te willen ontvangen, bewaart de ITP Groep de persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden uit ons bestand verwijderd bij:

  • Opzegging, uitschrijven nieuwsbrief e.d.
  • Overlijden

Delen van persoonsgegevens met derden
De ITP Groep verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze nimmer zonder uw toestemming. Er wordt strikt vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de ITP Groep en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat u bij de ITP Groep een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken naar een ander, door u genoemde organisatie, door te sturen.

U kunt een verzoek tot inzag, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@itpgroep.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De ITP Groep neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de ITP Groep.