algemene voorwaarden

Inhoud
1 Algemeen
2 Vertrouwelijkheid en Geheimhouding
3 Eigendomsrechten
4 Facturatie en Betalingen
5 Leveringen
6 Zet-, druk- of ander proeven
7 Overmacht en aansprakelijkheid
8 Toepasselijk recht

1. Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarbij ITP Groep V.O.F. partij is.
1.2 Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen.
1.3 Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.
1.4 Algemene (inkoop-)voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.
1.5 Offertes zijn vrijblijvend.
1.6 Een overeenkomst komt tot stand doordat wij een mondelinge of schriftelijke opdracht accepteren.

2 Vertrouwelijkheid en geheimhouding
2.1 ITP Groep verplicht zich de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De overeenkomst met de opdrachtgever is een inspanningsverbintenis.
2.2 ITP Groep verplicht zich al hetgeen het bureau bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat van vertrouwelijke aard is of waarvan het bureau geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, geheim te houden. Behoudens indien zulks noodzakelijk is ter voldoening aan een wette¬lijke plicht, mag ITP Groep alleen met toestemming van de opdrachtgever die geheimhouding doorbreken.
2.3 Uitingen en mededelingen, in welke vorm ook, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door ITP Groep namens de opdrachtgever geschie¬den zullen vooraf ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
2.4 Door ITP Groep namens de opdrachtgever gedane uitingen en mede¬delingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geschieden uit¬sluitend voor rekening en risico van opdrachtgever.
2.5 De opdrachtgever vrijwaart ITP Groep tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op de (on)juistheid en de feitelijke inhoud van door ITP Groep namens de opdrachtgever gedane uitingen en mededelingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

3 Eigendomsrechten
3.1 De intellectuele eigendoms- en aanverwante rechten op door ons gemaakte tekeningen, foto’s, ontwerpen, voorwerpen, teksten, voorstellen en dergelijke berusten bij ons.
3.2 U heeft enkel recht op overdracht van auteursrecht als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
3.3 Elk gebruik van auteursrechtelijk werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op onze auteursrechten. Bij inbreuk komt ons, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij ons gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, met een minimum van € 500,00.
3.4 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij ITP Groep voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
3.5 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan ITP Groep toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen – waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de opdrachtgever aan ITP Groep verschuldigd is, zal zijn voldaan.
3.6 De opdrachtgever is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ITP Groep.
3.7 ITP Groep is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren.
3.8 Alle door ITP Groep vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, bestanden, met name ontwerpen, informatiedragers, databestanden, fotografische opnamen, drukplaten, zeefdrukvormen, stansmessen en -vormen, preegvormen, stempelplaten, blijven het eigendom van ITP Groep, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

4 Facturatie en Betalingen
4.1 Indien niet anders besproken of in de overeenkomst vastgelegd, dienen betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum op de rekening van ITP Groep bijgeschreven te zijn.
4.2 Indien de nota van ITP Groep niet binnen 14 dagen na verzending is betaald, wordt de opdrachtgever na verloop van die termijn een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend, zonder ingebrekestelling.
4.3 Reclames omtrent de nota moeten binnen 8 dagen na de dag van verzending van de nota schriftelijk bij ITP Groep zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.
4.4 Alle kosten van de inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom; deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door ITP Groep is ingeroepen resp. de vordering door ITP Groep ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.
4.5 Het recht van de opdrachtgever om eventuele vorderingen op ITP Groep te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
4.6 De omschrijvingen op onze facturen zijn bepalend voor de aard en de omvang van de verrichte werkzaamheden c.q. geleverde hoeveelheid. Indien één van beide partijen een afwijking van meer dan 10% aannemelijk maakt, zal de betreffende factuur in gemeenschappelijk overleg worden aangepast. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan 10%

5 Levering
5.1 Iedere levering van zaken door de leverancier aan de opdrachtgever geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de opdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.
5.2 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever, tenzij franco levering is overeengekomen. De opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Het aannemen van zaken van de leverancier door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
5.3 Het transport van de goederen zal op een door ITP Groep te bepalen wijze geschieden.
5.4 De opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of ITP Groep de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden ITP Groep er terstond schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt. De opdrachtgever dient het onderzoek en de kennisgeving te doen binnen uiterlijk 8 dagen na aflevering.5.5 ITP Groep is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
5.6 De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 4 van dit artikel tijdig te doen.
5.7 De prestatie van ITP Groep geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de opdrachtgever het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.

6 Zet-, druk- of andere proeven
6.1 De opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ITP Groep ontvangen zet-, druk- of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ITP Groep terug te zenden.
6.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat ITP Groep de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
6.3 ITP Groep is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

7 Overmacht en Aansprakelijkheid
7.1 Tekortkomingen van ITP Groep in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Tekortkomingen van ITP Groep in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, onlusten, overstroming, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk, ongevallen, stakingen, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan ITP Groep toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.
7.2 De aansprakelijkheid van ITP Groep uit hoofde van de overeenkomst met opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs. In geen geval zullen wij voor een hoger bedrag kunnen worden aangesproken dan tot het bedrag dat onze aansprakelijkheidsverzekeraar aan ons uitkeert.
7.3 ITP Groep is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat opdrachtgever de vervaardigde zaken na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
7.4 ITP Groep is niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever. Wij zijn niet aansprakelijk voor de door ons onverplicht verstrekte adviezen en/of richtlijnen.
7.5 Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is ITP Groep slechts aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van ITP Groep, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen ITP Groep verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
7.6 Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: ITP Groep is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) wanneer niet door opdrachtgever kan worden aangetoond dat er sprake is (geweest) van een absolute bewuste tegenwerking van de in het contract opgestelde doelstelling dan wel van een bewuste tegenwerking van het onder normale omstandigheden geldende belang van de opdrachtgever.
7.7 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aan ons verstrekte gegevens en de door opdrachtgever goedgekeurde gegevens. Voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverde teksten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Indien en voor zover wij terzake door derden worden aangesproken verleent opdrachtgever ons volledige vrijwaring.

8 Toepasselijk recht
8.1 De overeenkomst tussen ITP Groep en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. Deze algemene voorwaarden zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89674138. ITP Groep BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De laatst gedeponeerde versie is van toepassing.

versie: 1 juli 2023